Uroczysta zbiórka – pożegnanie emerytów

Dnia 31 sierpnia 2009 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim odbyła się uroczystość pożegnania wieloletnich pracowników naszej jednostki kpt. Marka Piotrowskiego oraz st.ogn. Zbigniewa Wróbla. W uroczystości udział wzięli m.in.: Z-ca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Roman Budynek, Starosta Kamieński Paweł Czapkin, Komendant Powiatowy PSP st. kpt. mgr  Stanisław Misztela. Kpt. Marek Piotrowski rozpoczął służbę 01.05.1985 r. na stanowisku dyspozytora, odszedł ze stanowiska Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. St.ogn. Zbigniew Wróbel rozpoczął służbę jako junak 01.09.1982 r. a odszedł ze stanowiska starszego operatora sprzętu specjalnego. Pracownicy Komendy Powiatowej PSP oraz zaproszeni goście serdecznie podziękowali kolegom za ofiarną służbę, duży wkład pracy oraz wspólnie spędzony czas. Podczas uroczystości awans na stopień starszego ogniomistrza za duży wkład pracy podczas akcji powodziowej na południu Polski otrzymał ogn. Piotr Studziński.

Komendant Powiatowy PSP st. kpt. mgr  Stanisław Misztela wraz z przedstawicielami naszej Komendy wziął udział w uroczystości pożegnania na cmentarzu w Świnoujściu Krzysztofa Cabana wieloletniego Dowódcy JRG w Świnoujściu.

Pożar obory w Chominie ugaszony w zarodku

26sierpnia godz. 11:52 strażacy zostali zadysponowani do pożaru obory w Chominie. Z naszej JRG natychmiast wyruszył zastęp GBA i GCBA, strażacy mieli do pokonania 14 km. Na miejsce zdarzenia prawie jednocześnie przybyli ochotnicy ze Świerzna oddalonego o 7 km od Chomina. Pożar okazał się niewielkim – ogień leniwie posuwał się po starych resztkach siana i słomy na betonowym stropie poddasza, opuszczonego przed laty budynku, dym pojawił się praktycznie dopiero kiedy woda ugasiła płonienie, z dogaszeniem tlących się resztek nie było żadnego problemu. To już kolejny pożar w tym obiekcie, teren nie jest ogrodzony a drzwi i okna praktycznie nie istnieją – o zaprószenie ognia nietrudno.

Pożar stodoły Strzeżewko

Strzeżewko 22.08.2010r. godz. 23:35 stanęła w płomieniach największa we wsi stodoła wypełniona słomą i sianem w okrągłych balotach i mniejszych kostkach. 12 jednostek Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych zmagało się z ogniem do godziny 8:58 dnia następnego. Pożar był bardzo trudnym do ugaszenia. W pierwszym etapie gaszenia brakowało wody – jedyny hydrant we wsi usytuowany w sąsiedztwie stodoły został czasowo zlikwidowany z powodu przebudowy drogi, strażacy dowozili wodę ze zbiornika p-poż. w Strzeżewie oddalonym o 1 km. Po ugaszeniu płomieni pozostała tląca się słoma w balotach, próba wyciągania pojedynczych balotów skutkowała rozjeżdżeniem błotnistego, nieutwardzonego terenu wokół stodoły. Przybyły po pożarze Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego polecił przewrócić sterczące ściany szczytowe obiektu grożące zawaleniem nawet pod wpływem silniejszego podmuchu wiatru. Dzierżawiący stodołę rolnik stracił około 200 ton słomy i siana dla 30 sztuk hodowanego bydła.

[mappress]Nasza stara łódź wygląda teraz jak nowa.

17 tysięcy złotych kosztował kapitalny remont uszkodzonej w czasie  działań powodziowych w gminie Wilków łodzi ratowniczej. Po wymianie tuby pneumatycznej na nową, naprawie dna oraz uszczelnieniu listwy stępkowej i pokładu, łódź powróciła do podziału bojowego JRG PSP w Kamieniu Pomorskim. Strażacy znowu poczuli się pewniej.

Wilków 06.06.2010 r. Wilków 06.06.2010 r. Łódź po naprawie

Pożar rębaka mechanicznego

Golczewo 5 sierpnia 2010 r. o godzinie 20:56 siedem jednostek straży pożarnych gasiło pożar rębaka mechanicznego oraz hałdy gałęzi i korzeni przygotowanych do rozdrobnienia. Zagrożeniem dla strażaków była napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia którą odłączono w porę od zasilania na czas trwania akcji gaśniczej.

Karambol na Trójce

02.08.2010r  we wczesnych godzinach rannych na krajowej 3 w okolicach Międzyzdrojów doszło do karambolu z udziałem   8 samochodów. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze.  Pojazdy uderzając w siebie parkowały w przydrożnych rowach, dwa z nich dachowały. Na szczęście kierowcy i podróżni opuścili swoje pojazdy o własnych siłach. W działaniach udział brali strażacy z JRG PSP –posterunku Międzyzdroje i OSP Lubin.  Tym razem szczęśliwie obyło się bez ofiar lecz straty i tak są dość poważne.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Dostawa paliw dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Kamieniu Pomorskim”

Numer ogłoszenia: 234228 – 2010; data zamieszczenia: 02.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw realizowany, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego wynikających z odbywania wyjazdów służbowych, indywidualnie dla każdego samochodu, z wykorzystaniem elektronicznych bądź magnetycznych kart płatniczych umożliwiających dokonywanie transakcji bezgotówkowych w stacjach paliw należących do sieci Wykonawcy na terenie całego kraju. Wielkość zamówienia: a) zakup benzyny bezołowiowej (bezpośrednio do zbiorników samochodów służbowych Zamawiającego), w szacunkowej ilości około 1500 litrów rocznie (4500 litrów w okresie trwania umowy), b) zakup oleju napędowego (bezpośrednio do zbiorników samochodów służbowych Zamawiającego),w szacunkowej ilości około 10 000 litrów rocznie (30 000 litrów w okresie trwania umowy), c) zakup gazu skroplonego (LPG) (bezpośrednio do zbiorników samochodów służbowych Zamawiającego), w szacunkowej ilości około 1200 litrów rocznie (3600 litrów w okresie trwania umowy). d)zakup oleju silnikowego w szacunkowej ilości około 2 litrów/miesiąc oraz drobnych akcesoriów samochodowych.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej , ul. Wolińska 7d, 72-400 Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3275610, faks 091 3820132.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strazkamien.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw realizowany, w miarę pojawiających sie potrzeb Zamawiającego wynikających z odbywania wyjazdów służbowych, indywidualnie dla każdego samochodu, z wykorzystaniem elektronicznych bądź magnetycznych kart płatniczych umożliwiających dokonywanie transakcji bezgotówkowych w stacjach paliw należących do sieci Wykonawcy na terenie całego kraju. Wielkość zamówienia: a) zakup benzyny bezołowiowej (bezpośrednio do zbiorników samochodów służbowych Zamawiającego), w szacunkowej ilości około 1500 litrów rocznie (4500 litrów w okresie trwania umowy), b) zakup oleju napędowego (bezpośrednio do zbiorników samochodów służbowych Zamawiającego),w szacunkowej ilości około 10 000 litrów rocznie (30 000 litrów w okresie trwania umowy), c) zakup gazu skroplonego (LPG) (bezpośrednio do zbiorników samochodów służbowych Zamawiającego), w szacunkowej ilości około 1200 litrów rocznie (3600 litrów w okresie trwania umowy). d)zakup oleju silnikowego w szacunkowej ilości około 2 litrów/miesiąc oraz drobnych akcesoriów samochodowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4, 09.13.30.00-0, 09.21.11.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane wpłacanie wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • spełnia- nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • spełnia- nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • spełnia- nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • spełnia- nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • spełnia- nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

wykaz stacji paliw należących do Wykonawcy, zlokalizowanych na terenie Polski ( ze wskazaniem stacji czynnych całą dobę ) oraz ze wskazaniem stacji na terenie Kamienia Pomorskiego i Międzyzdrojów czynnych całą dobę.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strazkamien.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 7 d 72-400 Kamień Pomorski pokój nr 108.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2010 godzina 09:00, miejsce: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 7 d 72-400 Kamień Pomorski pokój nr 112.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA