Karambol na Trójce

02.08.2010r  we wczesnych godzinach rannych na krajowej 3 w okolicach Międzyzdrojów doszło do karambolu z udziałem   8 samochodów. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze.  Pojazdy uderzając w siebie parkowały w przydrożnych rowach, dwa z nich dachowały. Na szczęście kierowcy i podróżni opuścili swoje pojazdy o własnych siłach. W działaniach udział brali strażacy z JRG PSP –posterunku Międzyzdroje i OSP Lubin.  Tym razem szczęśliwie obyło się bez ofiar lecz straty i tak są dość poważne.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Dostawa paliw dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Kamieniu Pomorskim”

Numer ogłoszenia: 234228 – 2010; data zamieszczenia: 02.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw realizowany, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego wynikających z odbywania wyjazdów służbowych, indywidualnie dla każdego samochodu, z wykorzystaniem elektronicznych bądź magnetycznych kart płatniczych umożliwiających dokonywanie transakcji bezgotówkowych w stacjach paliw należących do sieci Wykonawcy na terenie całego kraju. Wielkość zamówienia: a) zakup benzyny bezołowiowej (bezpośrednio do zbiorników samochodów służbowych Zamawiającego), w szacunkowej ilości około 1500 litrów rocznie (4500 litrów w okresie trwania umowy), b) zakup oleju napędowego (bezpośrednio do zbiorników samochodów służbowych Zamawiającego),w szacunkowej ilości około 10 000 litrów rocznie (30 000 litrów w okresie trwania umowy), c) zakup gazu skroplonego (LPG) (bezpośrednio do zbiorników samochodów służbowych Zamawiającego), w szacunkowej ilości około 1200 litrów rocznie (3600 litrów w okresie trwania umowy). d)zakup oleju silnikowego w szacunkowej ilości około 2 litrów/miesiąc oraz drobnych akcesoriów samochodowych.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej , ul. Wolińska 7d, 72-400 Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3275610, faks 091 3820132.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strazkamien.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw realizowany, w miarę pojawiających sie potrzeb Zamawiającego wynikających z odbywania wyjazdów służbowych, indywidualnie dla każdego samochodu, z wykorzystaniem elektronicznych bądź magnetycznych kart płatniczych umożliwiających dokonywanie transakcji bezgotówkowych w stacjach paliw należących do sieci Wykonawcy na terenie całego kraju. Wielkość zamówienia: a) zakup benzyny bezołowiowej (bezpośrednio do zbiorników samochodów służbowych Zamawiającego), w szacunkowej ilości około 1500 litrów rocznie (4500 litrów w okresie trwania umowy), b) zakup oleju napędowego (bezpośrednio do zbiorników samochodów służbowych Zamawiającego),w szacunkowej ilości około 10 000 litrów rocznie (30 000 litrów w okresie trwania umowy), c) zakup gazu skroplonego (LPG) (bezpośrednio do zbiorników samochodów służbowych Zamawiającego), w szacunkowej ilości około 1200 litrów rocznie (3600 litrów w okresie trwania umowy). d)zakup oleju silnikowego w szacunkowej ilości około 2 litrów/miesiąc oraz drobnych akcesoriów samochodowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4, 09.13.30.00-0, 09.21.11.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane wpłacanie wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • spełnia- nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • spełnia- nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • spełnia- nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • spełnia- nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • spełnia- nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

wykaz stacji paliw należących do Wykonawcy, zlokalizowanych na terenie Polski ( ze wskazaniem stacji czynnych całą dobę ) oraz ze wskazaniem stacji na terenie Kamienia Pomorskiego i Międzyzdrojów czynnych całą dobę.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strazkamien.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 7 d 72-400 Kamień Pomorski pokój nr 108.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2010 godzina 09:00, miejsce: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 7 d 72-400 Kamień Pomorski pokój nr 112.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Chrząstowo – pożar budynku gospodarczego

Tuż po północy Leszek Nagórka jadąc samochodem w kierunku Dziwnowa zauważył z oddali pożar, skierował się w jego stronę, w Chrząstowie paliło się poddasze budynku gospodarczego a jego właściciele nie byli świadomi zdarzenia. Leszek zaalarmował Powiatowe Stanowisko Kierowania o godzinie 00:06, zbudził mieszkańców sąsiadującego budynku mieszkalnego a następnie przystąpił do ewakuacji butli z gazem propan butan stojących w stojaku handlowym przy ścianie płonącego budynku. Z płonącego obiektu trzeba było ewakuować drób, z uwagi na porę nocną i kurzą ślepotę ptactwo nie próbowało wrócić na swoją grzędę, kury przysiadły na ruinach stodoły powalonej przez wiatr w ubiegłym roku. W akcji gaśniczej uczestniczyły jednostki JRG Kamień Pomorski oraz OSP Jarszewo i Trzebieszewo. Właścicielka z córką są wdzięczne wszystkim strażakom za trud i poświęcenie a zwłaszcza Leszkowi – gdyby nie on to spaliłybyśmy się we śnie – wspominają kobiety.

Kolejny raz sprzęt hydrauliczny uratował życie

Godzina 15:53 trasa A-3 w okolicach Wolina kierowca Toyoty Corroli jadąc w kierunku Świnoujścia nieoczekiwanie zjechał na lewy pas ruchu uderzając rogiem samochody w tylną oś Mercedesa Sprintera. Siła uderzenia była tak duża, że został oderwany tylny most samochody dostawczego, a kierująca samochodem osobowym kobieta została uwięziona w jej wnętrzu. Strażacy musieli usunąć praktycznie cały lewy bok kilkuletniej Toyoty. Pod samochodem odkryto wycieki benzyny co zmusiło strażaków do ewakuacji poszkodowanej na zewnątrz a następnie przekazano ją zespołowi ratowniczemu pogotowia ratunkowego. Poszkodowaną przetransportowano śmigłowcem LPR-u do Szczecina. W akcji udział brały jednostka OSP z Wolina i JRG Międzyzdroje.

Średni samochód gaśniczy – nasz pierwszy wyjazd

GBA – 2/19 – gaśniczy, średni, zbiornik na wodę o pojemności 2000 litrów, autopompa Ruberg o wydajności nominalnej 1900 l/min. Szybkie natarcie wysokiego ciśnienia 40 bar o długości 60 m zakończone pistoletem o wydajności 150 – 110 l/min odpowiednio dla prądu zwartego i mgłowego. Działko o wydajności 1600 l/min. Podwozie RENAULT  4×4 Midliner M 210.12, rocznik 1998, silnik wysokoprężny o pojemności 6179 cm3 i mocy 151 kW (210 KM). Tylna zabudowa Wawrzaszek.

Samochód ratownictwa drogowego – nasz drugi wyjazd

SLRt – Specjalny, lekki, ratownictwa technicznego z funkcją gaszenia (nie może być traktowany jako typowy samochód gaśniczy). Podwozie IVECO DAILY 65C15D, rocznik 2006, silnik wysokoprężny o pojemności 2998 cm3, mocy 107  kW.   Autopompa wyłącznie wysokiego ciśnienia 40 atm zakończona wężem szybkiego natarcia z prądownicą turbojet o wydajności 145 – 110 litrów/min odpowiednio dla prądu zwartego i mgłowego. Zbiornik wody o pojemności 1000 litrów.

Ciężki samochód gaśniczy – nasz trzeci wyjazd

GCBA-6/32, gaśniczy, ciężki, zbiornik na wodę o pojemności 6000 litrów, autopompa o wydajności nominalnej 3200 l/min. Jelcz 004 P325D/S rocznik 1989, pojemność silnika 11100 cm3 o mocy 179 kW. Zbiornik na środek pianotwórczy został wykonany z tworzyw sztucznych i jest podwieszony w zbiorniku na wodę. Takie rozwiązanie uniemożliwia jazdę z opróżnionym zbiornikiem wody gdyż grozi to oberwaniem zbiornika na środek pianotwórczy. Na samochodzie znajduje się działko o wydajności 2400 l/min i samodzielnie wykonane zwijadło z wężem szybkiego natarcia zakończonym prądownicą pistoletową niskiego ciśnienia o wydajności 150 l/min.