Struktura Organizacyjna 2020

Struktura organizacyjna 2020

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko – stażysta, docelowo – starszy ratownik – kierowca

20200629152256566
Nabór WZORY dokumentów KP PSP Kamień Pomorski czerwiec 2020

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące uzyskania dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

BITWA O WOZY

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo.

Samochody trafią do jednostek w gminach, w których odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich. Pojazdy przekaże Komenda Główna PSP po uzgodnieniu z danym wójtem lub burmistrzem. Rozstrzygnięcie Bitwy o wozy nastąpi wkrótce, Prezydenta RP wybieramy już 28 czerwca.

Dodatek dla funkcjonariuszy dłużej pozostających w służbie.

Chcemy zatrzymać Was w służbie i oferujemy atrakcyjne warunki pracy – powiedział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. – To ważny sygnał dla doświadczonych funkcjonariuszy, którzy mają szereg sukcesów na swoim koncie – dodał. Przyjęty dziś (9 czerwca br.) przez Radę Ministrów projekt ustawy dotyczący służb mundurowych wprowadza m.in. świadczenia motywacyjne po 25 latach służby, wzmocnioną ochronę prawną funkcjonariuszy oraz korzystniejsze zasady naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. – Dziś polski rząd zatwierdził i przyjął projekt ustawy o wsparciu służb mundurowych podległych MSWiA. Ten projekt lada moment trafi do Sejmu, będzie szybko procedowany i mam nadzieję, że nowe przepisy prawa wejdą w życie już w sierpniu br. – powiedział szef MSWiA.

 

Projekt wprowadza prawo funkcjonariuszy do świadczenia motywacyjnego. Jeśli funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej czy Służby Więziennej zamiast odejść na emeryturę zdecyduje się pozostać w służbie, uzyska dodatek motywacyjny. Będzie on przyznawany po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie lub po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie. Dodatek motywacyjny będzie powszechny. Świadczenie motywacyjne będzie przysługiwać funkcjonariuszom, którzy uzyskali pozytywną opinię służbową oraz przeciwko którym nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne.

 

Ochrona prawna funkcjonariuszy, zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop

 

Regulujemy też na zasadach bardzo korzystnych dla funkcjonariuszy sprawę ekwiwalentu za zaległe urlopy. Proponujemy również cały szereg rozwiązań odnoszących się do ich ochrony prawnej – powiedział minister Mariusz Kamiński. Zgodnie z projektem ustawy, funkcjonariuszowi będzie przysługiwać zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone. Zmienione zostaną również zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy (za wiek, staż i trudne warunki służby) wypłacany będzie ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia przysługującego na ostatnio zajmowanym stanowisku.

 

Dodatkowe zmiany wynikające z ustawy

 

Projekt ustawy przyjęty przez rząd zmienia i ujednolica zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy. Wprowadza przejrzyste zasady i procedury prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Wzmacnia również prawa funkcjonariuszy, przykładowo funkcjonariusz będzie mógł wnieść sprzeciw od rozmowy dyscyplinującej oraz złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze dyscyplinarnej.

 

Ujednolicone zostaną także przepisy dotyczące wyżywienia w formacjach mundurowych. Szczegółowo określone zostaną warunki otrzymywania wyżywienia oraz wprowadzona zostanie możliwość przyznawania świadczenia pieniężnego zamiast wyżywienia. Świadczenie pieniężne będzie przyznawane m.in. funkcjonariuszowi za służbę pełnioną na wolnym powietrzu od 1 listopada do 31 marca przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Obchody Dnia Strażaka 2020 w Kamieniu Pomorskim

W dniu 4 maja 2020 r o godzinie 11.00 na terenie Komendy Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim odbył się  uroczysty apel związany z Międzynarodowym Dniem Strażaka. Ze względu na zaistniałą sytuacją z pandemią koronawirusa obchody nie odbywały się w hucznej, ale w podniosłej atmosferze. Apel odbył się, z zachowaniem wszystkim reżimów sanitarnych, w budynku JRG w Kamieniu Pomorskim. W apelu uczestniczyli wyłącznie pracownicy i funkcjonariusze KP PSP oraz zmiany służbowej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kamieniu Pomorskim.

 

Podczas krótkiego apelu zostały odczytane wyciągi z rozkazów o nadaniu wyższych stopni oraz wyróżnień.

Awansowani na wyższy stopień służbowy zostali:

mł.bryg. Roman Pikulski na stopień brygadiera

kpt. Michał Wiaderski na stopień starszego kapitana

asp. Bogdan Próchnicki        na stopień starszego aspiranta

mł. asp. Damian Kiełbasa     na stopień aspiranta

st.ogn. Mariusz Grochowski na stopień młodszego aspiranta

ogn. Grzegorz Truszkiewicz  na stopień starszego ogniomistrza

mł.ogn. Damian Jastrzębski  na stopień ogniomistrza

mł.ogn Piotr Markiewicz        na stopień ogniomistrza

mł.ogn. Tomasz Stogowski    na stopień ogniomistrza

st.sekc. Mariusz Janiszewski na stopień młodszego ogniomistrza

st.sekc. Tomasz Socha           na stopień młodszego ogniomistrza

st.sekc. Krzysztof Szymanek na stopień młodszego ogniomistrza

st.sekc.Paweł Woszczyk        na stopień młodszego ogniomistrza

st.sekc. Mateusz Wróbel       na stopień młodszego ogniomistrza

sekc. Maciej Bocian                na stopień starszego sekcyjnego

sekc. Bartłomiej Kowalewski na stopień starszego sekcyjnego

 

 

opracowanie: st.kpt. Michał Wiaderski KPPSP Kamień Pomorski

zdjęcia: archiwum KPPSP Kamień Pomorski

ŻYCZENIA PREZYDENTA RP Z OKAZJI 4 MAJA

SKM_C454e20043010440