Życzenia ministra Joachima Brudzińskiego z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP powiatu kamieńskiego

W dniu 01.12.2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim odbył się egzamin, który zakończył kurs uzupełniający z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP. Szkolenie było dedykowane przede wszystkim dla druhów, którzy ukończyli szkolenie podstawowe przed wejściem w życie nowego programu szkoleń w 2015 roku. Podczas szkolenia przeprowadzono zajęcia teoretyczne. Następnym etapem były zajęcia praktyczne podczas, których ćwiczono prawidłowe posługiwanie się hydraulicznymi narzędziami ratowniczymi, zapoznano z prawidłowym organizowaniem akcji ratownictwa technicznego oraz z metodami uwalniania osób poszkodowanych z pojazdów.
Szkolenie z pozytywnym wynikiem ukończyło 29 strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kamieńskiego.
Opracowanie: st. sekc. Marek Kruczek                           zdjęcia: st. sekc. Marek Kruczek

Odprawa kadry kierowniczej KP PSP w Kamieniu Pomorskim z jednostkami OSP powiatu kamieńskiego

W dniu 14.11.2018 r. odbyła się odprawa kadry kierowniczej KP PSP w Kamieniu Pomorskim z przedstawicielami jednostek OSP powiatu kamieńskiego. Po przywitaniu gości przez Komendanta Powiatowego zapoznano wszystkich z ogólnopolską kampanią edukacyjno – informacyjną ,, Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa “. Następnie omówiono temat dotyczący wydatków na potrzeby remontowe strażnic jednostek OSP, organizacji szkoleń, ćwiczeń i oraz bezpieczeństwa ratowników podczas działań ratowniczo – gaśniczych.

W odprawie udział wzięli: Komendant Powiatowy PSP w Kamieniu Pomorskim mł. bryg. Roman Pikulski, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Robert Cyburt, Zastępca Dowódcy JRG kpt. Michał Wiaderski, st. technik ds. operacyjno – szkoleniowych st. sekc. Marek Kruczek oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kamieniu Pomorskim dh Michał Opowicz.

 

Opracowanie: st.sekc. Marek Kruczek      zdjęcia: st.sekc. Marek Kruczek

Potrzeby remontowe remiz poszczególnych jednostek OSP poza KSRG

Wykaz potrzeb remontowych poszczególnych jednostek OSP poza KSRG

Download (XLSX, 11KB)

Wykaz potrzeb remontowych poszczególnych jednostek OSP w KSRG

Download (XLSX, 11KB)

Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak – Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura – Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.

Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.

Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby – tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem – od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę

Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie

Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.

W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

Wyniki IV etapu naboru

Download (PDF, 146KB)

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy