DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP KP PSP w Kamieniu Pomorskim.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-22. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Wojciechowski, admin@strazkamien.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na poziomie parteru. Budynek nie jest wyposażony w windę.

PRZYJĘCIE I DYSTRYBUCJA ŚOI DO SZKÓŁ POWIATU KAMIEŃSKIEGO

PRZYJĘCIE I DYSTRYBUCJA ŚOI DO SZKÓŁ POWIATU KAMIEŃSKIEGO

W dniu 27 sierpnia w godzinach popołudniowych do Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim dotarł transport środków ochrony indywidualnej z
Agencji Rezerw Materiałowych a dostarczony przez Pocztę Polską.

Następnego dnia 28 sierpnia od rana strażacy PSP jak i OSP zajmowali się dystrybucją ŚOI
do szkół zgodnie ze złożonymi wcześniej zamówieniami na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Środki dezynfekujące zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego posłużą do
wyposażenia klas, korytarzy oraz innych miejsc przeznaczonych na pobyt dzieci i młodzieży
szkolnej.
Opracowanie: KP PSP Kamień Pomorski
Zdjęcia: KP PSP Kamień Pomorski

WYNIKI NABORU V ETAP

20200821103214970

KOREKTA WYNIKI NABORU IV ETAP

20200820144637891

WYNIKI NABORU IV ETAP

20200820121610165

WYNIKI NABORU III ETAP

20200818114957193

PIKNIK RODZINNY

Piknik pod znakiem sportu, wody, policji i strażaków!