Kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje – według ustaw

       Przedmiot działalności i kompetencje – według ustaw

Państwowa Straż Pożarna jako formacja zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt, przeznaczona jest do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:
 1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 2) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
 3) wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
 4) kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;
 5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
 6) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności;
 7) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
 8) współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;
 9) realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.
Zadania przewidziane dla Państwowej Straży Pożarnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych wykonuje Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa.
Do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej należy:

  1)   kierowanie komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej;
  2)   organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych;
  3)   organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
  4)   dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania;
  5)   kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych;
  6)   analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
  7)   organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej;
  8)   współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie;
  8a)  współdziałanie z komendantem gminnym związku ochotniczych straży pożarnych;
  9)   rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
  10)  opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu;
  11)  nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
  12)  wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa;
  13)  wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia;
  14)  organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego;
  15)  szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych;
  16)  inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu;
  17)  wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego.

Do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej ponadto należy:
  1)   współdziałanie z zarządem oddziału powiatowego związku ochotniczych straży pożarnych;
  2)   przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
  3)   realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.
W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem właściwym jest komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej.

W postępowaniu administracyjnym, w sprawach, o których mowa powyżej, organami wyższego stopnia są:
1)  W stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej – komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
2)  W stosunku do komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

 

Strona główna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona KPPSP Kamień Pom.

baner