Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Korespondencja, która jest adresowana do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim jest przyjmowana, otwierana i wpisywana do rejestru korespondencji w sekretariacie a następnie przekazywana do Komendanta Powiatowego PSP w Kamieniu Pomorskim. Komendant Powiatowy po zapoznaniu się z jego treścią dekretuje pismo do merytorycznej komórki organizacyjnej, która ma załatwić tę sprawę albo dołączyć do swoich akt. Rozdzielaniem korespondencji przekazanej przez Komendanta Powiatowego dla poszczególnych komórek organizacyjnych zajmuje się sekretariat. Korespondencja adresowana imiennie odbierana jest przez sekretariat   i przekazywana adresatowi.
Przy pisemnym załatwieniu sprawy stosuje się następujące formy:
·odręczną,
·korespondencyjną,
·inną (np. przy użyciu pieczęci z odpowiednim tekstem, na formularzu).
Forma odręczna jest skróconym sposobem załatwienia sprawy i polega na sporządzeniu przez referenta, po zarejestrowaniu sprawy – bezpośrednio na otrzymanym piśmie – zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę lub na sporządzeniu na nim odręcznej notatki wskazującej sposób jej załatwienia.
Forma korespondencyjna polega na sporządzeniu przez referenta projektu pisma załatwiającego sprawę.
Załatwienie spraw może być:
·tymczasowe – gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
·ostateczne – gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę co do jej istoty (merytorycznie) albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji.
Referenci załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem bez łączenia jej z inną sprawą nie mającą z nią bezpośredniego związku.
Referent opracowuje projekt pisma, który wraz z aktami sprawy przedkłada aprobującemu. Aprobujący sprawdza prawidłowość projektowanego załatwienia sprawy i po zaaprobowaniu zwraca projekt pisma wraz z aktami referentowi. Referent powoduje sporządzenie czystopisu i przedstawia go do podpisu. Po podpisaniu czystopisu referent dołącza do niego załączniki i wraz z kopią pisma przekazuje czystopis do sekretariatu celem wysłania adresatowi.
Jeżeli załatwienie sprawy w zakreślonym terminie nie jest możliwe:
·należy postąpić ze sprawą zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi terminów załatwienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów KPA,
·gdy w konkretnej sprawie nie stosuje się przepisów wymienionych w/w, a sprawa dotyczy organu nadrzędnego, należy zwrócić się do tego organu z wnioskiem o przesunięcie terminu, podając przyczyny uniemożliwiające załatwienie sprawy w wyznaczonym terminie oraz zaproponować nowy termin jej załatwienia.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim  w sprawach skarg i wniosków przyjmuje codziennie od poniedziałku do piątku  w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30.
Dodatkowo w każdą środę po godzinach urzędowania tj. od godz. 15.30 do godz. 16.30 .

 

Strona główna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona KPPSP Kamień Pom.

baner