DANE TELEADRESOWE KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KAMIENIU POMORSKIM

ADRES: 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim

ul. Wolińska 7d   72-400 Kamień Pomorski

WYKAZ TELEFONÓW KW PSP W KAMIENIU  POMORSKIM

Centrala :        (091) 3275610

Sekretariat :     (091) 3275613        

Fax. (091) 3820132

email kp.kamien@szczecin.kwpsp.gov.pl

Komendant Powiatowy PSP – st.kpt. mgr Tomasz Weremczuk

Rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego PSP -mł.kpt. Michał Wiaderski

 


Zastępca Kom. Powiatowego PSP -st.  kpt. mgr Robert Cyburt(nr tel. 913275612)

 


Obsada komórek organizacyjnych:


1.      Wydział ds. operacyjno szkoleniowych i łączności oraz spraw obronnych i ochrony informacji
niejawnych:
 
kpt. mgr Marcin Sałaga (nr tel. 91  3275619) , Ireneusz Guglas (nr tel. 91  3275616) 

 


2.      Powiatowe Stanowisko Kierowania (PSK) (tel. 998-na terenie powiatu)
st.ogn. mgr Joanna Rucińska
mł. kpt. Aneta Cyburt
kpt. Waleria Wójcik

st.ogn. Artur Rzetecki
ogn. Dawid Szymanek

 

 


3.      Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych i BHP  kpt.mgr Maciej Kwiecień
(nr tel. 91  3275617)

 


4.      Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych
(nr tel. 91  3275613)

 


5.       Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych
główna księgowa –  mgr Jolanta Mejka (nr tel. 91  3275615 )

 


6.     Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich- technicznych
  ogn. mgr  Renata Skierska ( nr  tel. 91- 3275614)

 


7.     JRG PSP Kamień Pomorski,
– Dowódca JRG- sr.
kpt.mgr Krzysztof Przydryga nr  tel. 91- 3275626)
– Zastępca D- cy JRG-
  mł.kpt. Michał Wiaderski ( nr  tel. 91- 3275627)
Posterunek w Międzyzdrojach

 


Struktura własności

 
1.   Majątek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorski
      jest własnością Skarbu Państwa, za który odpowiedzialny jest Komendant Powiatowy
      Państwowej Straży Pożarnej. Jest on przekazywany lub zbywany na zasadach
      określonych w odrębnych przepisach.
2.  Komenda Powiatowa PSP prowadzi gospodarkę finansowo-materiałową według zasad
     określonych w odrębnych przepisach.
3.  Komendant Powiatowy PSP realizuje akredytywy finansowe według zasad
     określonych odrębnymi przepisami.

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Korespondencja, która jest adresowana do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim jest przyjmowana, otwierana i wpisywana do rejestru korespondencji w sekretariacie a następnie przekazywana do Komendanta Powiatowego PSP w Kamieniu Pomorskim. Komendant Powiatowy po zapoznaniu się z jego treścią dekretuje pismo do merytorycznej komórki organizacyjnej, która ma załatwić tę sprawę albo dołączyć do swoich akt. Rozdzielaniem korespondencji przekazanej przez Komendanta Powiatowego dla poszczególnych komórek organizacyjnych zajmuje się sekretariat. Korespondencja adresowana imiennie odbierana jest przez sekretariat   i przekazywana adresatowi.
Przy pisemnym załatwieniu sprawy stosuje się następujące formy:
·odręczną,
·korespondencyjną,
·inną (np. przy użyciu pieczęci z odpowiednim tekstem, na formularzu).
Forma odręczna jest skróconym sposobem załatwienia sprawy i polega na sporządzeniu przez referenta, po zarejestrowaniu sprawy – bezpośrednio na otrzymanym piśmie – zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę lub na sporządzeniu na nim odręcznej notatki wskazującej sposób jej załatwienia.
Forma korespondencyjna polega na sporządzeniu przez referenta projektu pisma załatwiającego sprawę.
Załatwienie spraw może być:
·tymczasowe – gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
·ostateczne – gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę co do jej istoty (merytorycznie) albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji.
Referenci załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem bez łączenia jej z inną sprawą nie mającą z nią bezpośredniego związku.
Referent opracowuje projekt pisma, który wraz z aktami sprawy przedkłada aprobującemu. Aprobujący sprawdza prawidłowość projektowanego załatwienia sprawy i po zaaprobowaniu zwraca projekt pisma wraz z aktami referentowi. Referent powoduje sporządzenie czystopisu i przedstawia go do podpisu. Po podpisaniu czystopisu referent dołącza do niego załączniki i wraz z kopią pisma przekazuje czystopis do sekretariatu celem wysłania adresatowi.
Jeżeli załatwienie sprawy w zakreślonym terminie nie jest możliwe:
·należy postąpić ze sprawą zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi terminów załatwienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów KPA,
·gdy w konkretnej sprawie nie stosuje się przepisów wymienionych w/w, a sprawa dotyczy organu nadrzędnego, należy zwrócić się do tego organu z wnioskiem       o przesunięcie terminu, podając przyczyny uniemożliwiające załatwienie sprawy w wyznaczonym terminie oraz zaproponować nowy termin jej załatwienia.
 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim                      w sprawach skarg i wniosków przyjmuje codziennie od poniedziałku do piątku                    w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30.
Dodatkowo w każdą środę po godzinach urzędowania tj. od godz. 15.30 do godz. 16.30 po uprzednim zarejestrowaniu się w sekretariacie.

 

Obecnie brak wolnych miejsc

Tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych

      Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim działa na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 ze zmian. jako urząd administracji zespolonej.

Pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej pracują codziennie w godz. 7.30 – 15.30 z wyjątkiem sobót i niedziel  oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Status prawny

         Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej powołana została Państwowa Straż Pożarna jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
W strukturach Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa PSP funkcjonuje jako jedna z jednostek organizacyjnych

 

Rejestry i ewidencje

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i  zasady udostępniania danych w nich zawartych
  

Rejestry i ewidencje

Prowadzone rejestry:
 
– rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
– rejestr mandatów przyjętych i wydanych,
– rejestr skarg i wniosków,
– rejestr wydanych delegacji służbowych,
– ewidencja pieczęci i stempli,
– „Książka kontroli”,
– ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
– rejestr spisów zdawczo-odbiorczych,
– rejestr osób korzystających z akt w pomieszczeniu archiwum,
– rejestr akt wypożyczonych na zewnątrz.
 

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

      Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej wykonuje na terenie powiatu w imieniu starosty zadania i kompetencje określone w ustawach.
Komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powołuje i odwołuje komendant wojewódzki po zasięgnięciu opinii starosty.
W razie niezajęcia stanowiska lub niezaakceptowania zgłoszonej kandydatury na stanowisko komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, w terminie 30 dni od dnia jej przedstawienia staroście, przedstawia się niezwłocznie kolejną kandydaturę. W przypadku braku porozumienia w stosunku do tej kandydatury w terminie 14 dni od dnia jej przedstawienia staroście, na stanowisko komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołuje wskazanego przez wojewodę oficera Państwowej Straży Pożarnej.
Zastępców komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej i odwołuje komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek komendanta powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej.
Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim jest:
· st. kpt. mgr Tomasz Weremczuk
Zastępcą Komendanta Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim jest:
·st.kpt.mgr Robert Cyburt
 

Organizacja

         Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim funkcjonuje w oparciu o regulamin organizacyjny ustalony decyzją Nr 53/2006 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2006r. (ze zmianami), zatwierdzony zarządzeniem Nr 8/07 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z 12 lutego 2007r.

 

Przedmiot działalności i kompetencje – według ustaw

       Przedmiot działalności i kompetencje – według ustaw

Państwowa Straż Pożarna jako formacja zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt, przeznaczona jest do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:
 1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 2) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
 3) wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
 4) kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;
 5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
 6) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności;
 7) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
 8) współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;
 9) realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.
Zadania przewidziane dla Państwowej Straży Pożarnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych wykonuje Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa.
Do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej należy:

  1)   kierowanie komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej;
  2)   organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych;
  3)   organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
  4)   dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania;
  5)   kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych;
  6)   analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
  7)   organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej;
  8)   współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie;
  8a)  współdziałanie z komendantem gminnym związku ochotniczych straży pożarnych;
  9)   rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
  10)  opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu;
  11)  nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
  12)  wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa;
  13)  wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia;
  14)  organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego;
  15)  szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych;
  16)  inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu;
  17)  wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego.

Do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej ponadto należy:
  1)   współdziałanie z zarządem oddziału powiatowego związku ochotniczych straży pożarnych;
  2)   przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
  3)   realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.
W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem właściwym jest komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej.

W postępowaniu administracyjnym, w sprawach, o których mowa powyżej, organami wyższego stopnia są:
1)  W stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej – komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
2)  W stosunku do komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

 

Strona KPPSP Kamień Pom.

baner